Statut - Fundacja Ewolucja

logo fundacja ewolucja
Przejdź do treści
STATUT FUNDACJI “ FUNDACJA EWOLUCJA”
 
(tekst jednolity z dnia 26.04.2022 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Fundacja pod nazwą "Fundacja Ewolucja", zwana w treści statutu "Fundacją", ustanowiona przez Fundatora: Piotra Kruka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Chełmie w dniu 19.08. 2021 roku za numerem repertorium 9794/2021, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz na postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
 
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 3. Fundacja może posługiwać się prawnie zastrzeżonym znakiem graficznym
 4. Fundacja może używać pieczęci z napisem “FUNDACJA EWOLUCJA.”
 5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister ds. Klimatu i Środowiska
 

§ 3
 
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić      działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chełm
§ 4
 
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, tworzyć inne podmioty, a także przystępować do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku    publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 5. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 6. Działalność gospodarcza może być prowadzona samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną. Podlega ona wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
 
§ 5
 
Fundacja może ustanowić dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6

Głównym celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego w oparciu o podejmowanie działań mieszczących się w sferze pożytku publicznego. Cele szczegółowe Fundacji:
 
 1. działalność wspomagająca ekorozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję i popieranie kultury ekologicznej,
 2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ekologicznej dla ekologii,
 3. Wspieranie działań naukowych, społecznych i przedsiębiorczych związanych z rozwojem nauki, gospodarki i postaw przedsiębiorczych poprzez działalność szkoleniową,
 4. inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania gospodarstw domowych, lokalnych instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w tym propagowanie działań związanych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych,
 5. tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych,
 6. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. współpraca ze środowiskiem akademickim, w szczególności w obszarze innowacji społecznych, ekologii, promocji nauki i kultury ekologicznej,
 8. działalność charytatywna,
 9. promocja i organizacja wolontariatu,
 10. ochrona i promocja zdrowia publicznego,
 11. działanie na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 12. działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 13. współpraca ze środowiskiem rolniczym, wspieraniem proekologicznych gospodarstw rolnych,
 14. popularyzacja samowystarczalnych hodowlanych gospodarstw rolnych w związku z wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań.
 
 
§ 7
 
 
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną
a) organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym: organizowanie, wspieranie, koordynowanie, prowadzenie lub zlecanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i innych form działalności edukacyjnej formalnej i nieformalnej,
b) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie przystosowywania instytucji samorządowych, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych do wytycznych i przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska,
c) tworzenie, realizacja projektów i programów edukacyjnych i animacyjnych w szczególności w obszarze ekologii, sportu, pomocy społecznej, edukacji, przedsiębiorczości, kultury, turystyki i innych,
d) tworzenie sieci współpracy podmiotów, działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
e) współpracę z sektorem publicznym, prywatnym, pozarządowym w kraju i za granicą, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
f) wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze kształtowania lokalnych polityk publicznych,
g) rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i społecznym z szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych, w tym pozostających bez zatrudnienia, niepełnosprawnych i osób starszych m.in. poprzez budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz tych grup,
h) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i) podejmowanie działań w obszarze szeroko pojętej rewitalizacji,
j) zakładanie, prowadzenie / współprowadzenie świetlic środowiskowych, instytucji kultury, ośrodków edukacyjnych, ekologicznych i innych, służących rozwojowi społeczności lokalnych,
k) organizacja wypoczynku, w szczególności dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,
l) tworzenie i wspieranie oraz finansowanie programów stypendialnych, kampanii społecznych promujących i/lub wspierających rozwój społeczności lokalnych,
m) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, publikacji, czasopism, broszur, publikacji internetowych,
n)  udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
o) prowadzenie badań oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących środowiska lokalnego,
p) działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
q) organizowanie wystaw i ekspozycji,
r) organizację i prowadzenie prac badawczych na i pod ziemią,
s) organizowanie akcji gromadzenia i dystrybucji środków finansowych,
t) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust 1, pkt 1-32 tej ustawy,
u) organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub zlecanie prac w zakresie zadań realizowanych przez Fundację,
v) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną:
 
a) organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym: organizowanie, wspieranie, koordynowanie, prowadzenie lub zlecanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i innych form działalności edukacyjnej formalnej i nieformalnej,
b) tworzenie, realizacja projektów i programów edukacyjnych i animacyjnych w szczególności w obszarze kultury, turystyki, sportu, ekologii, pomocy społecznej, edukacji, przedsiębiorczości i innych,
c) tworzenie sieci współpracy podmiotów, działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
d) współpracę z sektorem publicznym, prywatnym, pozarządowym w kraju i za granicą, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
e) wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, turystyki i ochrony środowiska,
f) rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i społecznym z szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych, w tym pozostających bez zatrudnienia, niepełnosprawnych i osób starszych m.in. poprzez budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz tych grup,
g) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
h) podejmowanie działań w obszarze szeroko pojętej rewitalizacji,
i) zakładanie, prowadzenie / współprowadzenie świetlic środowiskowych, instytucji kultury, ośrodków edukacyjnych, ekologicznych i innych, służących rozwojowi społeczności lokalnych,
j) organizacja wypoczynku, w szczególności dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,
k) tworzenie i wspieranie oraz finansowanie programów stypendialnych, kampanii społecznych promujących i/lub wspierających rozwój społeczności lokalnych,
l) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, publikacji, czasopism, broszur, publikacji internetowych,
m) udzielanie odpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
n) prowadzenie badań oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących środowiska lokalnego,
o) działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
p) ochronę i restaurację obiektów zabytkowych, zabytkowych założeń parkowych oraz innych budowli świadczących o tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków,
q) nabywanie obiektów historycznych w celu ich rewaloryzacji lub zachowania w charakterze “trwałej ruiny”,
r) rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów własnych i niebędących własnością Fundacji,
s) organizowanie wystaw i ekspozycji,
t) organizację i prowadzenie prac badawczych na i pod ziemią,
u) organizowanie akcji gromadzenia i dystrybucji środków finansowych,
v) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust 1, pkt 1-32 tej ustawy,
w) organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub zlecanie prac w zakresie zadań realizowanych przez Fundację,
x) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 
WŁADZE FUNDACJI
 
§ 9
 
 1. Władzą Fundacji jest jej Zarząd i Fundator.
 2. W celu zapewnienia pełniejszej realizacji celów Fundacji Fundator może powołać Radę Programową Fundacji mającą charakter ciała doradczego. Regulamin Rady Programowej określi Zarząd Fundacji.
 
ZARZĄD FUNDACJI
 
§ 10
 
 1. Zarząd Fundacji może być jedno lub wieloosobowy, ale nie więcej niż 3 osobowy.
 2. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji i Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 4. Nowych członków Zarządu Fundacji powołuje Prezes Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 6. W skład Zarządu z mocy statutu wchodzi Fundator, chyba że złoży rezygnację z funkcji członka zarządu.
 7. Członkowie wieloosobowego Zarządu Fundacji mogą powołać ze swego grona wiceprezesa lub wiceprezesów.
 8. Prezes Zarządu samodzielnie nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Fundacji. Uprawnienie to wykonywać może także inny członek Zarządu, po uprzednim upoważnieniu go przez Zarząd.
 9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, ubezwłasnowolnienia, pisemnej rezygnacji, przewlekłej choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy albo na skutek odwołania.
 10. W przypadku Zarządu wieloosobowego posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, drogą listową, za pośrednictwem elektronicznych nośników przekazu informacji lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 
 
§ 11
 1. Zarząd Fundacji może powołać zespoły zadaniowe, doradcze i eksperckie Fundacji a w razie potrzeby Radę Fundacji. Zasady ich funkcjonowania określa Zarząd osobnym regulaminem.
 2. Odwołanie członków Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
a) podjęcia pracy lub innych zajęć (funkcji, czynności), których charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji,
b) choroby, ułomności, utraty sił powodujących niezdolność do pełnienia funkcji,
c) niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż rok,
d) nienależytego wypełniania funkcji,
e) istotnego naruszenia postanowień statutu.

3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wykonywać prawo głosu w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem elektronicznych nośników przekazu informacji lub przy wykorzystaniu   środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. Każdy z członków Zarządu Fundacji ma jeden głos.
 
§ 12
   
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może utworzyć stanowiska administracyjne niezbędne do realizacji jej statutowych celów.
 3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie działalnością Fundacji w oparciu o postanowienia Statutu, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) zawieranie umów,
d) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
e) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Fundacji,
f) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g) zarządzanie majątkiem Fundacji,
h) współpraca z innymi organizacjami, osobami i instytucjami,
i) prowadzenie rachunkowości Fundacji zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów,
j) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
k) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności programowej i finansowej Fundacji,
l) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 
§ 13
   
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot ponoszonych w związku z działalnością Fundacji kosztów oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji i wykonywania innej pracy lub przenoszenia autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji.
 
ZMIANA STATUTU
 
§ 14

Decyzję w kwestii zmian w Statucie, w tym jego celów podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały sporządzonej na piśmie.
 
 
SPOSÓB REPREZENTACJI
 
§ 15
 
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składa w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku zarządu wieloosobowego co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, zbycia lub obciążenia majątku Fundacji przekraczających 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu Fundacji.
 3.  
 4. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, zbycia lub obciążenia majątku Fundacji poniżej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
§ 16
 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 złotych oraz inne mienie, nabyte przez Fundację w toku działania.
 
§ 17
 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych i imprez publicznych, prowadzonych przez fundację lub inne osoby,
4) dochodów z majątku fundacji,
5) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
6) wpływów z działalności gospodarczej,
7) nawiązek,
8) innych źródeł.
 
§ 18
   
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn oraz spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub spadkobierców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia, wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy
 
§ 19
 
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
 
POŁĄCZENIE, ROZWIĄZANIE LIKWIDACJA FUNDACJI
 
§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 3. Fundacja może zostać zlikwidowana na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji,  w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, niemożliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 5. Fundator podczas likwidacji Fundacji, ma prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.
 6. W przypadku likwidacji Fundacji majątek po niej pozostały może zostać przeznaczony na      podstawie uchwały Zarządu Fundacji na rzecz organizacji pozarządowych działających      na terytorium RP, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
Wróć do spisu treści